Meteoor 39 | Klazienaveen | 06 13 96 20 50
06 13 96 20 50

Onderhoud & Storing Voorwaarden

Onderhoud en Storingen
Wat kunt U verwachten als U abonnee bent van de onderhoudsdienst?
1.       Vallende onder het abonnement
a.        Het abonnement heeft betrekking op stookunits of warmtebronnen voor gas met een maximum capaciteit van 45KW. (Voor grotere-, industriële- en overige installaties, alsmede andere warmtetoestellen, worden aangepaste contracten gemaakt. Dit geldt tevens voor collectieve opdrachten van woningbouw- verenigingen en verenigingen van huiseigenaren etc.)
b.        In het abonnement worden alleen installaties opgenomen welke in goede staat van onderhoud verkeren en goed functioneren. Indien, naar mening van “INSTALLATIEBEDRIJF KLAZIENAVEEN” de installatie niet in goede staat verkeert, zal dit door bovengenoemde tegen de dan geldende “normale” tarieven in goede staat worden gebracht. Na reparatie valt de installatie onder het abonnement volgens overeenkomst.
c.        Volgens een door ons gehanteerd tijdschema zal de stookunit/warmtebron 1 keer per jaar worden gereinigd, geïnspecteerd en afgesteld. De onderstaande onderdelen vallen hieronder:
1.        Ketel aan de rookgaszijde reinigen
2.        Rookgasafvoerbuis van toestel inspecteren
3.        Branderbed reinigen
4.        Gasregelapparatuur controleren en afstellen
5.        Brandercapaciteit afstellen
6.        Elektrische apparatuur controleren
7.        Werking thermostaat controleren
8.        Gasapparatuur, behorende tot het toestel, controleren op gaslekkage en indien nodig de gaslekkage verhelpen.
d.        Het onderhoud wordt uitgevoerd door geschoold personeel.
e.        Indien binnen drie maanden na reparatie en/of vervanging van onderdelen blijkt dat de werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd, zullen deze (na beoordeling door ons van de vernieuwde klacht) zonder berekening van arbeidsloon en materiaal door ons alsnog correct worden uitgevoerd.
f.         Storingen aan een stookunit/warmtebron waarvoor een storingscontract is afgesloten, worden gratis verholpen indien er een aanvullende opdracht verstrekt wordt.
2.       Vallend buiten het abonnement
De werkzaam heden en leveringen welke niet onder het abonnement vallen:
a.        Verzoeken van uw kant voor onderhoud en/of reparatie, welke geen urgentie behoeven en dus bij regulier bezoek, zoals bedoeld on 1c, verholpen hadden kunnen worden.
b.        Het behandelen van klachten, controles en reparaties, welke geen betrekking hebben op de warmtebron, vallend onder het abonnement.
c.        Materiaalkosten (inclusief kosten voor onderdelen) per onderhoudsbeurt of klacht.
d.        Herstel van beschadigingen ontstaan door onoordeelkundige en/of ondeskundig gebruik van de installatie door de abonnee.
e.        Verhelpen van storingen en/of klachten ontstaan door het nalaten van bedieningsbehandelingen (zoals o.a.: tijdig ontluchten van de installatie en het bijvullen ervan), defecte elektrische zekeringen, te lage gasdruk, onjuist stand van schakelaars en verkeerd ingestelde thermostaten en ander regelende onderdelen.
f.         Het verhelpen van storingen en/of klachten ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie door anderen dan personeel van “INSTALLATIEBEDRIJF KLAZIENAVEEN”.
g.        Werkzaamheden aan het bouwkundig afvoerkanaal.
h.        Werkzaamheden aan het elektriciteitsnet, anders dan die in de installatie zelf.
i.         Werkzaamheden aan het gasleidingen, anders dan die in de installatie zelf.
j.         Werkzaamheden aan waterleidingen, anders dan in de installatie zelf.
Wij behouden ons het recht voor de loonkosten, voortvloeiend uit bovenstaande werkzaamheden, tegen geldend tarief (eventueel verhoogd met toeslagen voor diensten buiten de normale werktijden) en met doorberekening van materialen en onderdelen in rekening te brengen.
 
3.       Algemene bepalingen
a.        Het abonnement gaat in op de factuurdatum en wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Na verloop van 1 jaar wordt het abonnement automatisch voor de periode van 1 jaar verlengd. Indien een der beide partijen het abonnement wenst te beëindigen dient deze dit, minimaal 3 maanden voor beëindiging van het abonnement, schriftelijk en aangetekend aan de andere partij mede te delen.
b.        Het abonnementsgeld dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen volledig te zijn betaald. Na ontvangst van het verschuldigde abonnementsgeld wordt het onderhoud in de planning opgenomen.
c.        De onder het abonnement uitgevoerde controle, onderhoud en reparaties garanderen niet dat er geen storingen meer kunnen optreden. “INSTALLATIEBEDRIJF KLAZIENAVEEN” kan in dat opzicht geen aansprakelijkheid aanvaarden.
d.        “INSTALLATIEBEDRIJF KLAZIENAVEEN” is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het reinigen en/of repareren van de stookunit/warmtebron. Tevens zijn we niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat een onderhoudsbeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet plaatsgehad. We zijn alleen aansprakelijk indien aan de schade duidelijk aantoonbare opzet of schuld onzerzijds is vast te stellen.
e.        Wij behouden ons het recht voor de abonnementsprijzen aan te passen conform de voorschriften van het Minister van Economische zaken en de branche-organisatie.
f.         Al onze leveringen en diensten geschieden overeenkomstig de Algemene Leveringsvoorwaarden Installatie Bedrijven.
g.        Voordat er een onderhoudscontract met u wordt afgesloten, wordt eerst de situatie ter plaatse bekeken om ons op de hoogte te stellen van de situatie. Hierop zal een contract prijs vastgesteld worden, welke kan afwijken van de standaard prijzen. Onder andere van invloed op de hoogte van de contractprijs zijn:
-Technische conditie van de installatie
-Leeftijd van de stookunit/warmtebron
-Bereikbaarheid van stookunit/warmtebron.
4.       Voorwaarden
a.        De ruimte waarin de stookunit/warmtebron zich bevindt  dient toegankelijk gemaakt te zijn op dusdanige wijze dat de installatie op goede wijze kan worden onderhouden dan wel gerepareerd.
b.        Er kunnen geen precieze tijdsafspraken worden gemaakt, er kan hooguit een indicatie gegeven worden of het de ochtend of middag zal zijn.
c.        Het werkadres zal vanaf het moment van melding van een storing toegankelijk moeten zijn voor de monteur.

Onze diensten

Verwarming

CV-ketels, radiatoren, vloerverwarming

Lees verder >
Loodgieterswerk

Gas, water, riool, sanitair aanleg en onderhoud

Lees verder >
Duurzaam

Warmtepompen, pellet cv-ketels, zonneboiler

Lees verder >

Ons werk

Merken waar we o.a. mee werken

  • Grohe
  • Intergas
  • Remeha
  • Nefit
  • Sphinx
  • Villeroy & Boch